بازی اندروید

رونمائی از یک سیستم پایش حفاظتی با قابلیت افزایش رشد گیاهان

رونمائی از یک سیستم پایش حفاظتی با قابلیت افزایش رشد گیاهان

به گزارش بازی اندروید، سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی اکسید کربن با حضور مدیر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی رونمایی گردید.به گزارش بازی اندروید به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در غرفه شرکت دانش بنیان پاکمن از پنل کنترلی پلنتا با حضور نادرقلی ابراهیمی، مدیر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی رونمایی گردید.
دسـتگاه پلنتا در بهبود شـرایط گیاهان گلخانـه عملکـرد دوگانـه ای دارد. به صورتی که نه تنهـا با افزایـش غلظـت CO۲ موجود در محیـط گلخانـه موجـب رشـد کمی و کیفـی محصولات خواهـد شد، بلکـه جهـت تامیـن گرمـای گلخانـه در فصـول سـرد سـال، نیـز می توانـد مـورد اسـتفاده قرار گیـرد.
از مهم ترین خصوصیت های دستگاه می تـوان بـه افزایـش فتوسـنتز و در نتیجـه افزایـش رشـد گیاهـان و همچنیـن کاهـش انتشـار آلاینـده کربن دی اکسـید بـه محیـط زیسـت با اسـتفاده بهینـه از آن در جهـت تأمین منبـع انرژی مـورد نیاز رشـد گیاهـان، اشـاره کرد.
گیاهـان طـی فرآینـد فتوسـنتز، آب و کربـن دی اکسـید موجـود در محیـط را بـه کمک نور خورشـید بـه گلوکـز و اکسـیژن تبدیـل می کنند؛ سـپس از گلوکز تولیدشـده به عنـوان منبع تامیـن انـرژی جهـت رشـد اسـتفاده می نماینـد. میـزان کربن دی اکسـید موجـود در هـوای محیـط در حـدود ۴۰۰ppm اسـت. هـر محصول درحال رشـد در گلخانه ای کاملا پوشـیده و بـا تهویـه کـم یـا بـدون تهویـه می توانـد سـطح CO۲ را در طـول روز بـه ۲۰۰ppm کاهـش دهـد کـه تاثیـر منفی قابـل توجهی بر محصـولات خواهد داشـت.
افزایـش غلظـت کربن دی اکسـید تـا مقـدار بهینـه باعـث افزایـش نـرخ رشـد گیاهان می شود که این مقدار متناسـب با نـوع گیاهان در گلخانـه تغییر خواهد نمود. همینطور دسـتگاه پلنتا، منبـع غنی از دی اکسـید کربن موجـود در محصولات احتـراق مجموع بویلر و کندانسـور را دریافـت کرده و بعد از ترکیـب ایـن تـوده با هـوا و انجـام فرایندهـای رقیق سـازی و سـنجش آلایندگی، آنرا بـه سـمت گلخانه ارسـال می کند.
با توجـه بـه تفـاوت هـا در ابعـاد گلخانـه هـا و نامعیـن بـودن مسـیرهای تزریـق از موتورخانـه تـا گلخانـه، سیسـتم هـای تزریـق دی اکسـید کربـن، تنهـا وظیفـه تامیـن تـوده رقیـق بـا دمـا و آلایندگـی مناسـب را در خروجـی خـود داشـته و انتقـال تـوده حـاوی دی اکسـید کربـن بـرای مسـیرهای بالاتـر، خـارج از حـدود ایـن دسـتگاه اسـت.


منبع:

1402/07/16
17:22:54
5.0 / 5
249
تگهای خبر: تولید , دستگاه , شركت , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
بازی اندروید