بازی اندروید
عبدالملكی پنجمین وزیری كه راهی وزارت كار و رفاه می شود

جوانترین وزیر دولت برای رفع فقر چه می کند؟

جوانترین وزیر دولت برای رفع فقر چه می کند؟

بازی اندروید جوانترین وزیر دولت برای رفع فقر چه می کند؟


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، عبدالملکی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود، بعنوان وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد که عصر روز گذشته نمایندگان مجلس، او را با ۱۹۱ رای موافق برای تصدی بر این وزارت خانه انتخاب کردند.
حجت الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ در شهر ری تهران است، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد خویش را از دانشگاه اصفهان دریافت کرده و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق را دارد.
او پیش از این، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ضد السلام، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بوده است و همینطور تا مدتی پیش بعنوان معاون اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد فعالیت می کرد و حالا بعنوان یکی از جوان ترین وزرای دولت سیزدهم انتخاب شده است؛ وزارت خانه ای که خودش از آن بعنوان وزارت مردم یاد می کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد و یکی از وزارت خانه های بزرگی است که به صورت مستقیم با معیشت و اشتغال مردم ارتباط دارد و می تواند نقش بزرگی در تعیین وضعیت معیشت و بهبود سطح کیفیت زندگی مردم داشته باشد به طوریکه گفته می شود حداقل ۳۰ درصد بودجه کشور در ارتباط با این وزارتخانه است.
وزیر منتخب که اولین محور برنامه خویش را مبحث اشتغال و ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان عنوان کرده است، در متن کامل برنامه های خود، به صورت کلی برنامه راهبردی و عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم را در ۹ بخش برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اشتغال، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه روابط کار، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه تعاون، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه بهزیستی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه صدمه های اجتماعی و برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اقتصادی عرضه کرده است.
سازمان بهزیستی کشور یکی از مهم ترین زیرمجموعه های این وزارت خانه به حساب می آید و بخش زیادی از مددجویان تحـت حمایـت ایـن سـازمان هسـتند که خدمات مختلفـی در حـوزه هـای مختلف دریافـت مـی کننـد. طبق این برنامه، نبود یک سیستم جامع و نظام مند جهت ارائه خدمات توانبخشی بموقع و مناسب، هزینه بر بودن عرضه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی، افزایـش فشـار فقـر و مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از آن بـر افـراد و خانـواده هـای تحـت پوشـش سـازمان، از دست رفتن فرصت های شغلی و افزایش بیکاری معلولان و مددجویان ناشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات در رابطه با مناسب سازی محیط برای معلولین و کمبود تعداد تخت های توانبخشی در بیمارستان های کشور بعضی از معضلات سازمان بهزیستی عنوان شده است.
اما وی در برنامه خود در حوزه بهزیستی، ضمن مـروری بر فرصـت هـا و چالـش هـای پیـش روی سـازمان بهزیسـتی، چهار راهبرد تحولی شامل راهبرد اول (ناظـر بـه خدمـت گیرنـدگان): توانمندسـازی خدمـت گیرنـدگان و عبـور از رویکردهـای صدقـه ای بـه ایشـان، راهبرد دوم (ناظر به فرآیند عرضه خدمت): هوشمندسازی و الکترونیک کردن مکانیزم های عرضه خدمت، راهبـرد سـوم (ناظـر بـه سـاختار اداری و منابـع انسـانی): نوسـازی سـاختار سـازمانی و سـاماندهی منابـع انسـانی، راهبـرد چهـارم (ناظـر بـه جامعـه ایرانـی و جهانـی): تصویرسـازی پیشـرو از میـدان ارائـه و دریافـت خدمـت بهسـازانه در ایـران، راهبرد پنجم (ناظر به تأمین منابع مالی و اقتصادی): پشتوانه سازی اقتصادی و راهبـرد ششـم (ناظـر بـه توسـعه میـدان عمـل بهزیسـتی و تکثیـر سـاده و ارزان خدمـات): بدنـه سـازی اجتماعـی را در دسـتور کار خود عنوان کرده است.
در برنامه راهبردی و عملیاتی رفاه و تأمین اجتماعی نیز، چالش های سطح حمایتی در رفاه عمومی از جمله:
ـ مناسب نبودن سازوکار شناسایی و پذیرش نیازمندان
ـ عـدم کفایـت منابـع و کافـی نبـودن خدمـات نظـام حمایتـی در مقایسـه بـا نیـاز نیازمنـدان بـه ویـژه معلـولان و بیـماران صعب العـلاج و آسـیب دیـدگان اجتماعـی ـ نبود پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی و پوشش و رصد وضعیت نیازمندان
ـ ضعف رویکرد پیشگیری بخصوص در مقابله با فقر و محرومیت و صدمه های اجتماعی
در بحث چالش های حوزه بیمه های اجتماعی شامل:
ـ نبود نظام بیمه ای مناسب برای شاغلین غیرمزد و حقوق بگیر
ـ وجـود تعـدد قوانیـن و مقـررات
ـ چندگانگـی و ناهماهنگـی شرایـط و روش هـا در صندوق هـای بیمـه و پوشـش گروه هـای جدیـد بـا حمایـت دولـت و عـدم وصـول منابـع
ـ افزایش بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و بیمه
در چالش حوزه بیمه های درمان و سلامت شامل:
ـ چالش پوشش بیمه ای بدون پرداخت حق بیمه توسط دولت و بـالا بـودن هزینـه هـای کمـرشـکن درمـان و پرداخـت از جیـب مـردم در حـوزه سـلامت بـه خاطـر اجـرای طـرح تحـول سلامت، همچون بعضی از صدمه ها و چالش های ماموریتی- موضوعی حوزه رفاه عمومی در کشور عنوان شده است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، برپایه این برنامه اما، راهـکار اساسـی هم کمـک بـه جهـش تولیـد و تقویـت زیرسـاخت های اشـتغال و درآمـد در کشـور کـه منجـر بـه رفـع فقـر، ایجـاد رفـاه عمومـی و حفـظ کرامـت مـردم خواهـد شـد، عنوان شده است.
اما اقدامات نهادی در این برنامه بعنوان برنامه های بلندمدت در این راستا نیز
ـ ورود به سرمایه گذاری های سودآور با ریسک کمتر
ـ تنقیـح قوانیـن و مقـررات متعـارض بـا پایـداری صنـدوق هـا بـا هـدف افزایـش درآمدهـا و کاهـش هزینـه هـا و تصویـب قوانیـن مـورد نیـاز و کارآمـد
ـ هماهنگـی بـا سـایر بخـش هـای کشـور در راسـتای برنامـه ریـزی بـرای افزایـش نـرخ رشـد جمعیـت و لحـاظ کردن سیاسـت هـای انگیزشـی و تشـویقی در ایـن زمینـه بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق هـای بازنشسـتگی
ـ همـکاری بـا سـایر بخـش هـای دولـت در راسـتای جلوگیـری از توسـعه بخـش غیررسـمی اقتصـاد در کشـور و افزایـش رشـد و ثبـات اقتصـادی بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق هـای بازنشسـتگی و همـکاری بـا سـایر بخـش هـای دولـت در راسـتای برنامـه ریـزی بـرای کاهـش جمعیـت غیـرفعـال و جلوگیـری از جـدا شـدن نیـروی کار از بـازار کار بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق هـای بازنشسـتگی ذکر شده است.
از آنجاییکه مبحث صدمه های اجتماعی از مسائل درجه اول کشور به حساب می آید، در این برنامه عبدالملکی افزایش آمار صدمه های اجتماعی، کاهش سن افراد صدمه دیده و در معرض صدمه های اجتماعی، استفاده از مدیران گاها غیرمتخصص و ناکارآمد در حوزه صدمه های اجتماعی و عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت خیریـن و سـازمانهای مـردم نهـاد و مشـارکت هـای مردمـی در کنـترل و کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی را همچون چالش های حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرده است.
در این راستا تدوین لایحه مدیریت صدمه های اجتماعی در کشور، تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی، تشکیل بانک اطلاعات و اطلس صدمه های اجتماعی، فراهـم کـردن زمینـه مشـارکت سـازمان هـای غیردولتـی در زمینـه کنـترل و کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی در تصمیـم سـازی، اجـرا و نظـارت، تقویت برنامه های در رابطه با قضازدایی در حوزه صدمه های اجتماعی، تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان های اجتماعی بعنوان راهکارهای بلندمدت نامبرده شده است.
باوجود این که تمرکز برای حوزه اشتغال و بهبود تولید و فضای کسب و کار، کاهش مشاغل غیررسمی، رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، معلولان، سالمندان، بیمه های درمانی و... همچون مباحثی بود که در برنامه های وزیر منتخب تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد شده قرار گرفته است اما بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت این وزیر به مخالفت پرداختند، به طوریکه هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس اظهار داشت که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه مشخصی برای اداره این وزارت خانه ندارد که حداقل ۳۰ درصد بودجه کشور در ارتباط با این وزارت خانه است.
عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران هم یکی دیگر از مخالفان این وزیر پیشنهادی اعتقاد دارد که وزیر پیشنهادی کار اشراف به محل ورودش بعنوان وزیر و سکاندار اجرایی این حوزه ندارد.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی- نماینده مردم فلاورجان در مجلس هم بعنوان مخالف تصریح کرد که عبدالملکی جوانی است که دارای آینده درخشانی است اما انتخاب وی در این مقطع بعنوان وزیر یک ابر وزارت خانه ظلم به ایشان است. وی در بخشی از سخنانش این را هم اظهار داشت که عبدالملکی جوان هوشمند و نظریه پرداز و مسلط به حوزه اقتصادی می باشد، اما ایشان فردی جوان است و نمی تواند از عهده این وزارت خانه عظیم بر بیاید، این وزارت خانه زیرمجموعه هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، شستا و صندوق بازنشستگی دارد که هر کدام نیازمند مدیری در حد وزیر است.
علیرغم این مخالفت ها اما بعضی از اعضای مجلس هم با وزیر پیشنهادی رفاه اجتماعی موافق بودند؛ علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این وزیر پیشنهادی ادعا نمود که حجت الله عبدالملکی با استفاده از نیم درصد اعتبارات کشور ۳۰ درصد شغل بوجود آورده و سوابق ایشان مورد تایید سازمان بین المللی کار واقع شده است.
ناگفته پیداست که وزارت تعاون کار، و رفاه اجتماعی یکی از وزاتخانه های عظیم دولت به حساب می آید که طی سالهای گذشته با چالش هایی روبه رو بوده است؛ نامناسب بودن فضای کسب و کار و اشتغال، تداوم نرخ بیکاری، عدم تناسب نرخ حقوق و تورم و کاهش توان خرید و... همچون چالش هایی است که برای حل آن نیازمند برنامه های دقیق و عملیاتی هستیم؛ وزارت خانه ای که با اقشار مختلفی همچون کارگران، بازنشستگان، عشایر و روستاییان، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان و صدمه دیدگان اجتماعی سر و کار دارد. حال باید دید حجت الله عبدالملکی بعنوان پنجمین وزیر این وزارت خانه برنامه های خویش را برای رفع این مشکلات چگونه و تا چه میزان عملیاتی خواهد کرد؟.
منبع:

1400/06/05
23:13:52
5.0 / 5
1158
تگهای خبر: اطلاعات , بدن , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
بازی اندروید